Ochrana osobních údajů

ČESKÁ VERZE

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Jsem Zuzana Odleváková, sídlem Švestková 324, 46001 Liberec, IČ 75094916, a provozuji webovou stránku zuzanaodlevakova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: info@zuzanaodlevakova.cz

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např.  dodání zboží, novinek).
● vedení účetnictví. Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:  MailerLite, MioWeb, Facebook.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU. 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@zuzanaodlavkova.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu rada, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych mohla případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

O vašich osobních údajích jsem povinna zachovávat mlčenlivost. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

 

SLOVENSKÁ VERZIA

Ak ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadene o ochrane osobných údajov). 

Som Zuzana Odleváková, IČ: 75094916, so sídlom Švestková 324, 46001 Liberec,  ktorá spravuje webovú stránku zuzanaodlevakova.cz. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, počas  ako dlhej doby.

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete ma kontaktovať cez email info@zuzanaodlevakova.cz. 

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou a zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti či udeleného súhlasu,
plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením zpracovánia osobných údajov, umožním vám a budem vás podporovať v uplatňování a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, které mi zveríte sami, a to z následujících dôvodov :
● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: vaše osobé údaje (meno, e-mail)  nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (poslanie newslettera alebo pdf súboru)
● vedenie účtovníctva: ak ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operacíí, které nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívám služieb a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.
Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: MailerLite, MioWeb, Facebook.

Poskytovanie dát mimo Evropskú úniu 
Spracovanie osobných údajov sa bude vykonávať na území EU. 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma pomocou emailu: info@zuzanaodlevakova.cz.

Máte právo na informácie, které je splnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovánia osobných údajov.
Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplne, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky vaše údaje zmazať alebo ak ste zvniesol námietkuproti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z noviniek obmedzujete účel spracovania na posielanie obchodných oznámení.)

Právo na vymazanie (byť zabudnutý/á) 

Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý/á). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho sytému. Na vymazanie zo systému potrebujem 30 dní. 

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou napr. musím evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom.  V tomto prípade teda zmažem všetky vaše údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov 

Ak máte pocit, že s vašími údajmi nenakladám v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada, ak najskôr budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som mohla pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania noviniek a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám posielam, ak ste môj zákazník na základě môjho oprávneného záujmu.
Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich iba na základe vášho súhlasu.  V oboch prípadoch môžete odber mojich emailov ukončiť kliknutím na tlačítko ODHLÁSIŤ v každom poslanom emaile.

Mlčanlivost

Dovoľujem si vás uistiť, že som povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení zaväzkov s vami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané tretej strane. 
Tieto zásady spracovania osobných údajov platí od 25.5.2018.